• 02

Xidmətlər

Texniki-İqtisadi Əsaslandırma Hesabatının Hazırlanması

Hidrogeoloji Tədqiqat işləri

Master Planın Hazırlanması

Hidrogeokimyəvi Tədqiqat İşləri

Ətraf Mühitə Təsirin Qiymətləndirilməsi

Hidroloji Tədqiqat İşləri

İqlim Dəyişmələrinin Su Mənbələrində Təsirinin Qiymətləndirilməsi

Hidro-Ekoloji Tədqiqat İşləri

Geofiziki Kəşfiyyat İşləri

 • Elektrik Kəşfiyyatı
 • Maqniometrik Kəşfiyyat
 • Qravimetrik Kəşfiyyat
 • Maqnitotellurik Kəşfiyyat
 • Quyudaxili Karotaj
 • Quyudaxili Video-Skopya

Geodeziya və Xəritəçəkmə İşləri

Geotexniki İşlər

Dağ-Mədən və Buruq-Qazma İşləri

 • Kəşfiyyat Quyularının Qazılması
 • Pyezometr Quyularının Qazılması
 • İstismar Quyularının Qazılması

Məsləhət Xidmətləri

 • Layihələrin İdarə Edilməsi
 • Tikintinin İdarə Edilməsi
 • İstismarın Təşkili və İdarə Edilməsi

Alternativ Enerji Mənbələri Üzrə Qiymətləndirmə İşləri

 • Külək enerjisi
 • Günəş enerjisi
 • Hidro enerji
 • Geotermal enerji
 • Bio enerjisi

Smart City

Kəhriz Sistemləri

 • Kəhriz Sistemlərinin Tədqiqi
 • Kəhriz Sistemlərinin Bərpası
 • Kəhrizlərin Su Ehtiyatının Artırılması
 • Yeni Metodla Kəhriz Sistemlərinin Yaradılması

Tikinti-Quraşdırma və Layihələndirmə İşləri

 • Hidrotexniki Qurğularının Layihələndirilməsi
 • Magistral Kəmərlərin Layihəndirilməsi
 • Kollektorların Layihələndirilməsi
 • Mikrotunellərin Layihəndirilməsi
 • Su Anbarlarının,Su Tutucuların,Kanalların Layihələndirilməsi
 • İçməli Su Təmizləyici Qurğularının Layihələndirilməsi
 • Tullantı Su Təmizləyici Qurğularının Layihələndirilməsi